Tư Vấn Nguồn Nhân Lực

DE NOVO hỗ trợ TƯ VẤN TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

1. Tư vấn rà soát, đánh giá lại hệ thống tuyển dụng hiện tại của doang nghiệp.

2. Tư vấn xây dựng hệ thống tuyển dụng nhân sự cho phù hợp với chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, chiến lược nhân sự và thực tế của doanh nghiệp.

3. Tư vấn xây dựng yêu cầu tuyển dụng để chọn được ứng viên phù hợp.

4. Tư vấn tuyển chọn ứng viên: Đăng tuyển và sàng lọc hồ sơ ứng viên; Tham gia phỏng vấn và tư vấn tuyển chọn ứng viên.

5. Tư vấn theo dõi đánh giá sự hội nhập và phù hợp của ứng viên sau khi trúng tuyển thử việc.

6. Huấn luyện, đào tạo và kèm cặp về chuyên môn và kỹ năng cho cán bộ/những người làm nghề nhân sự tại doanh nghiệp.

Dịch vụ TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Báo cáo phân tích nguồn nhân lực ; Lựa chọn chiến lược HR; Xây dựng triết lý nhân sự; Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực; Hệ thống chính sách; Hệ thống quy trình và chương trình phát triển nguồn nhân lực.

2. Tư vấn tái cấu trúc hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho phù hợp với tái cấu trúc tổng thể và chiến lược của doanh nghiệp.

3. Tư vấn xây dựng Đội ngũ Hội đồng quản trị và Ban điều hành phù hợp với định hướng chiến lược.

4. Xây dựng đội ngũ kế nhiệm và chuyển giao quyền lực.

5. Tư vấn xây dựng hệ thống tổ chức nhân sự: Xây dựng bộ chức năng nhiệm vụ; Sơ đồ tổ chức, sơ đồ điều hành; Định biên nhân sự; Dòng chảy công việc; Mô tả công việc và các quy trình/quy chế vận hành chính yếu của quản trị nguồn nhân lực.

6.Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự.

7. Tư vấn quản trị rủi ro và giải quyết tranh chấp quan hệ lao động.