DỊCH THUẬT


Dịch thuật công chứng.

  • Dịch thuật công chứng hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.
  • Dịch thuật công chứng hồ sơ xin cấp visa.

Dịch thuật chuyên ngành.

  • Dịch thuật chuyên ngành kỹ thuật – công nghệ.
  • Dịch thuật chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng.
  • Dịch thuật chuyên ngành văn hóa giáo dục.

Dịch vụ thông phiên dịch.

  • Thông phiên dịch hội thảo, hội nghị.