THỦ TỤC PHÁP LÝ


Thủ tục thành lập doanh nghiệp:

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới.
 • Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP
 • Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ.
 • Đăng ký thay đổi VỐN.
 • Đăng ký thay đổi THÀNH VIÊN.
 • Đăng ký thay đổi CHỦ DOANH NGHIỆP.
 • Đăng ký thay đổi ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT.
 • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp VISA